خدمات کمپرسور

خدمات کمپرسور شامل :

خدمات کمپرسورهای هوای فشرده

خدمات کمپرسور اسکرو

تعمیر و نگهداری کمپرسور

و ...

می باشد.

     

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع